Cookies & Privacy


PRIVACYVERKLARING

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De gegevens die geregistreerd worden, worden uitsluitend geregistreerd en gebruikt voor het doel waarvoor zij verkregen zijn, namelijk in het teken van de behandeling. Deze gegevens worden geregistreerd in het dossier.

De gegevens die ik registreer zijn:

Ik werk met ZorgAdmin van Prosoftware als digitaal patienten/clientendossier. Hierin worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • emailadres
 • indien van toepassing, en op verzoek van de client e-mail en telefoonnummers van externe contactpersonen zoals uw partner of familie
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • gegevens over uw gezondheid
 • geslacht
 • huisarts
 • eventueel andere behandelaren

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wel zal in geval van ziekte van mij, mijn partner dhr. J. de Pooter, inzage krijgen in de clientendossiers om u te kunnen afbellen of een mail te kunnen sturen. Bij langdurige ziekte is mijn collega Jenny Heijstek degene die mij zal vervangen, of vervanging voor mij regelt. Ook kan zij ervoor zorgen dat er een vervanger geregeld kan worden als zij niet in staat is om de vervanging zelf te doen. Die krijgt ook inzage in het clientenprogramma van Zorgadmin.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

We maken gebruik van diensten van derden. De administratieve en financiele administratie wordt verzorgd door: First Choice Accountancy en die gegevens worden 7 jaar bewaard. Ook voor de verzorging van de website schakel ik een externe partij in. Er worden gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze doeleinden.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te communiceren, voor overleg tijdens uw behandeling of bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en/of supervisie.
 • Uw emailadres kan gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven of reclame voor deze praktijk en hieraan gelieerd "Ga Voelen", trainingen die raken.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling
  . Kosten van de behandeling
  Verder wordt er nog genoteerd uw:
 • Telefoonnummer en E-mailadres
 • Waar je werkzaam bent. Als er sprake is van een arbeidgerelateerd traject en de factuur bijvoorbeeld naar je werkgever gaat, zijn er contactgegevens nodig. Indien er overleg is met je werkgever over de voortgang van het traject zal ik hier schriftelijk toestemming voor vragen. Het is niet verplicht informatie over je werkgever te verstrekken.
 • Behandelplan. Om een richtlijn te hebben in de behandeling en die te bewaken.
 • Sessie verslagen. Om de voortgang van de behandeling te kunnen monitoren.
 • Afspraken, data in het digitale dossier. Ter registratie voor het opvolgen van afspraken, de facturatie en monitoring van de behandeling.
 • Als u berichten stuurt via What's App worden deze bewaard en als u niet meer begeleid wordt in onze praktijk worden ze verwijderd. De berichten over afspraken worden niet in uw dossier opgeslagen. Berichten over uw behandeling inhoudelijk worden wel in uw dossier opgeslagen. Soms is er telefonisch contact over het maken van afspraken. Daarmee kan het zijn dat jouw (mobiele) nummer in mijn mobiele telefoon staat opgeslagen. De telefoon is beschermd met een inlogcode die alleen bij mij bekend is. What's App is beveiligd met mijn fingerprint en een pincode.
 • mailwisselingen over afspraken worden verwijderd, mailwisselingen inhoudelijk over uw behandeling worden opgeslagen in uw digitale patientendossier (alleen voor clienten vanaf 1 maart 2019 ).
 • De PC waarop gewerkt wordt, is beveiligd met een wachtwoord. Waar mogelijk is tweestapsverificatie toegepast. Het dossier van Zorgadmin is beveiligd met tweestapsverificatie.
 • De administratie is beveiligd met een wachtwoord.
 • Ik maak gebruik van een papieren agenda naast de digitale agenda die in Zorgadmin is opgenomen.
 • Ik maak voor het maken van aantekeningen gebruik van een ReMarkable 2. Deze is beveiligd met een wachtwoord
 • mijn telefoon is beveiligd met een wachtwoord, irisscanner en vingerprint

Inzage, rectificatie en verwijdering:

Inzage. Je hebt het recht op inzage in je dossier. Je kunt hierom vragen. Indien er tijd nodig is om het dossier op te schonen zal dit maximaal 4 weken in beslag nemen. Het dossier blijft eigendom van de Praktijk voor Haptotherapie Angelique de Pooter-Mulder

Rectificatie. Je hebt het recht om (onjuiste) gegevens aan te laten passen.

Verwijdering. Je hebt het recht om te vragen om verwijdering van je dossier. Als je niet langer wilt dat je gegevens bewaard blijven dan kun je dit schriftelijk aangeven, per mail. Als je gebruik maakt van je recht om je dossier te verwijderen, zal ik jouw dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens (naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer). Deze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie en moeten 7 jaar bewaard blijven i.v.m. de fiscale bewaarplicht (zie verder punt 5 bewaartermijn). Als je vraagt om verwijdering is behandeling vanaf dat moment niet meer mogelijk omdat er tijdens een behandeling een dossier bijgehouden moet worden en dat kan alleen met jouw toestemming.

Bezwaar. Als je bezwaar hebt tegen (een deel van) de registratie kun je dit aangeven. We bespreken dan wat een goede manier is om aan jouw bezwaar tegemoet te komen.

Overdragen. Je hebt het recht aan te geven dat je wilt dat jouw gegevens overgedragen worden aan jouzelf of aan een derde partij. Je gegevens worden nooit op mijn intitiatief aan derden verstrekt, voor welk doeleinde dan ook, tenzij je hier zelf om vraagt en schriftelijke toestemming verleent. We maken dan duidelijke schriftelijke afspraken over welke informatie met wie gedeeld zal worden. Indien er tijd nodig is om het dossier op te schonen zal dit maximaal 4 weken in beslag nemen.

Toestemming intrekken. Eerder verleende toestemming om gegevens te registreren kan altijd ingetrokken worden. In dat geval zal het dossier verwijderd worden met uitzondering van de basisgegevens (zie het kopje "verwijdering")

Mijn website wordt gehost door "Your Hosting" en wordt beheerd door mijzelf en "Betere Kommunicatie". De ICT wordt verder beheerd door Pluym ICT.

Gegevens over activiteiten op onze website

COOKIES

 

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Betere Kommunicatie zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Praktijk voor Haptotherapie van Angelique de Pooter-Mulder) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 • Volgens de officiële regels is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘haptotherapie-zeeuwsvlaanderen.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Praktijk voor Haptotherapie en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daarnaast heeft Praktijk voor Haptotherapie Google Analytics ook zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder is het Analytics account van Praktijk voor Haptotherapie zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van Praktijk voor Haptotherapie een niet-privacy gevoelig functioneel first-party cookie dat essentieel is voor de bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van Betere Kommunicatie gewaarborgd kan blijven. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
Cookies & Privacy | Foto’s kinderhaptotherapie en kindercarroussel: Rachida de Guchteneire | Ontwerp & Realisatie door BetereKommunicatie.nl