Kosten en vergoeding


Per 1 januari 2023 zijn de tarieven voor een consult:

  • Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar: € 91,00         
  • Haptonomische zwangerschapsbegeleiding: € 91,00
  • EMDR en hypnotherapie: starttarief voor de eerste 75 minuten €91,-. Daarna €22,75 per kwartier

Voor een intake wordt een consult in rekening gebracht.

 

BETALING:

We verzoeken u direct af te rekenen. Dit kan contant, maar bij voorkeur graag per pin. U krijgt na de behandeling binnen een paar dagen een factuur per mail. Als u recht heeft op vergoeding kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als een afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt deze in rekening gebracht.

VERGOEDING:

Haptotherapie valt bij de meeste zorgverzekeraars onder alternatieve geneeswijzen. Als u een aanvullende verzekering heeft, komt u vaak in aanmerking voor ( gedeeltelijke ) vergoeding. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.  Bij CZ valt haptotherapie met ingang van 1 januari onder de noemer natuurgeeswijzen. Het staat niet meer apart vernoemd. Dit is erg onduidelijk, maar we hebben een brief gekregen met deze informatie. Het wordt dus wel ( gedeeltelijk ) vergoed!

Er zijn vele verzekeraars met verschillende aanvullende pakketten. De vergoeding wisselen daarom sterk per verzekeraar en per pakket.

Mogelijke vergoeding kunt u nazoeken op de website van de beroepsvereniging Vereniging Van Haptotherapeuten VVH: https://haptotherapeuten-vvh.nl/vergoeding-haptotherapie. Bij collectieve verzekeringen wijken de vergoedingen vaak af van datgene dat bij de VVH op de site vermeld staat ( meestal meer ). Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met je eigen ziektekostenverzekering.

Soms kunt u  in overleg met de werkgever of uitkeringsinstantie een tegemoetkoming in de kosten afspreken. Ik ben geregistreerd bij de Beroepsvereniging voor Haptotherapeuten (VVH) onder nummer 414A.

Een verwijzing van de (huis)arts is niet noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 1.   De door de haptotherapeut aan een patiënt / cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger  gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 2.  Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt is verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is   met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar  verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rent aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.

 3.  Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering  niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft  voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

 4.  Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

 

Cookies & Privacy | Foto’s kinderhaptotherapie en kindercarroussel: Rachida de Guchteneire | Ontwerp & Realisatie door BetereKommunicatie.nl